DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG
Số điện thoại Văn phòng: 02993.821332; Fax: 02993.821710TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

Lâm Sơn Quân

Chánh Văn phòng

lsquan@soctrang.gov.vn

091.3703093

2

Huỳnh Kỉnh Tâm

Phó Chánh Văn phòng

hktam@soctrang.gov.vn

097.2658717

3

Thạch Thị Sưa

Chuyên viên

ttsua@soctrang.gov.vn

038.7068192

4

Phạm Thị Bé Thi

Chuyên viên

(Phụ trách một cửa)

ptbthi@soctrang.gov.vn

091.7909091

5

Huỳnh Thị Việt Thúy

Kế toán

htvthuy@soctrang.gov.vn

097.3549818

6

Lý Khanh

Tài xế

 

090.8722035

7

Đồ Thanh Phong

Bảo vệ

 

098.7103783

8

Lâm Xuân Hồng

Tạp vụ

 

036.9672718Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

I. Chức năng:

Văn phòng là đơn vị của Ban Dân tộc có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; tham mưu thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính, thi đua-khen thưởng, văn thư, lưu trữ; thực hiện chế độ thông tin báo cáo; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc để phục vụ chung cho các hoạt động của cơ quan.

II. Nhiệm vụ:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 14/02/2017 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Dự thảo các văn bản trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực được phân công về công tác tổ chức, cán bộ, cải cách hành chính, thi đua-khen thưởng và các lĩnh vưc khác do Trưởng ban giao.

2. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xét cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; bố trí công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, bảo đảm cơ cấu thành phần dân tộc trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi và xét tuyển học sinh dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong học tập và các kỳ thi đại học, cao đẳng. Phối hợp các cấp, các ngành triển khai một số nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

3. Kiểm tra thể thức, thủ tục trình duyệt, ký và ban hành văn bản hành chính theo quy định. Thừa ủy quyền Trưởng ban ban hành một số văn bản hành chính thông thường; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ họp giao ban công tác dân tộc với cấp huyện, họp báo tuần và ghi chép đầy đủ các biên bản theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, ý kiến kết luận và các nhiệm vụ trọng tâm khác do Trưởng ban giao cho các phòng chuyên môn thực hiện.

4. Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO, quản lý, khai thác hiểu quả mạng Land nội bộ, cộng thông tin điển tử; công khai và theo dõi việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, thi đua-khen thưởng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động công chức của đơn vị và các chế độ, chính sách khác có liên quan. 

5. Thực hiện tốt chế độ tài chính, kế toán; lập dự toán và quyết toán sử dụng kinh phí hàng năm đúng theo quy định; đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và công khai tài chính theo quy định. Đảm bảo quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện đi lại, trang thiết bị và điều kiện làm việc của cơ quan hiệu quả; lập kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa các phương tiện, vật tư kỹ thuật và các trang thiết bị khác phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

6. Trình Trưởng ban ban hành các quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị của Ban, nội quy, quy chế hoạt động và các văn bản khác thuộc nhiệm vụ của Văn phòng; xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác tổ chức, cán bộ; vị trí việc làm theo ngạch công chức; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển; xếp lương, nâng lương, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu, nghĩ thai sản và các quy định khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công chức, người lao động. 

7. Phối hợp với các đơn vị thuộc Ban chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức các cuộc tọa đàm, hội nghị, hội thảo, cuộc họp, lễ kỷ niệm, các lễ hội quan trọng của đất nước, đồng bào dân tộc thiểu số và phật giáo nam tộc Khmer. Định kỳ năm (05) năm giúp Trưởng ban tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh và cấp huyện; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân trong vùng dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

8. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ; đảm bảo về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chế độ bảo hộ lao động; công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo cảnh quan của đơn vị. 

9. Tham mưu Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác dân tộc và thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.


Thông báo - Hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 199
  • Trong tuần: 437
  • Tất cả: 147091
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả