DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG
Số điện thoại: 02993.821332STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

Lâm Sơn Quân

Chánh Văn phòng

lsquan@soctrang.gov.vn

091.3703093

2

Huỳnh Kỉnh Tâm

Phó Chánh Văn phòng

hktam@soctrang.gov.vn

097.2658717

3

Thạch Thị Sưa

Chuyên viên

ttsua@soctrang.gov.vn

038.7068192

4

Phạm Thị Bé Thi

Chuyên viên

ptbthi@soctrang.gov.vn

091.7909091

5

Huỳnh Thị Việt Thúy

Kế toán

htvthuy@soctrang.gov.vn

097.3549818

6

Sơn Thị Ý Sáu

Chuyên viên

stysau@soctrang.gov.vn

039.8039177

 7 Châu Thị Lệ Xuân 

 Chuyên viên

(Phụ trách một cửa)

ctlxuan@soctrang.gov.vn  096.1827477 

8

Lý Khanh

Tài xế

 

090.8722035

9

Đồ Thanh Phong

Bảo vệ

 

098.7103783

10  

Lâm Xuân Hồng

 

Tạp vụ

 

036.9672718Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

I. Chức năng:
Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Ban thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Ban Dân tộc; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân tộc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; tham mưu thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, thi đua - khen thưởng, công tác quân sự; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của cơ quan; tham mưu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện công tác thống kê cơ sở dữ liệu 53 dân tộc thiểu số; thực hiện công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính và công tác văn thư, lưu trữ, áp dụng Hệ thống quản lý ISO.

II. Nhiệm vụ:
 
1. Tham mưu Trưởng ban dự thảo các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công về công tác tổ chức, cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng và công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Ban Dân tộc.
 
2. Tham mưu Trưởng ban ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Ban, nội quy, quy chế hoạt động và các văn bản khác thuộc nhiệm vụ của Văn phòng; xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác tổ chức, cán bộ; vị trí việc làm, biên chế công chức; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động; bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển; xếp lương, nâng lương, kỷ luật, thi đua khen thưởng, nghỉ hưu và các quy định khác về công tác cán bộ thuộc nội bộ của Ban Dân tộc. Theo dõi việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, đối ngoại, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quy chế dân chủ, dân vận chính quyền; theo dõi tình hình chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế thi đua, khen thưởng và các quy chế khác có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc; tham mưu thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ huy quân sự, công tác quân sự, dân quân tự vệ, công tác bảo vệ; phòng cháy, chữa cháy; công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan của đơn vị.

4. Tham mưu lãnh đạo Ban kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc trình lãnh đạo Ban duyệt, ký và ban hành văn bản hành chính theo quy định. Ban hành các thông báo, lịch làm việc, ghi chép biên bản các hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo Ban; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, ý kiến kết luận và các nhiệm vụ được lãnh đạo Ban giao cho các đơn vị thuộc Ban.

5. Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, bảo đảm hợp lý cơ cấu thành phần dân tộc trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan nhà nước ở địa phương. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; tổ chức thi và xét tuyển học sinh dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với các đơn vị thực hiện việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số.
6. Giúp lãnh đạo Ban thực hiện chế độ tài chính, kế toán hiện hành; lập dự toán sử dụng kinh phí hàng năm và quyết toán kinh phí đã sử dụng đúng theo quy định; đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và công khai tài chính theo quy định. Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện đi lại, trang thiết bị và điều kiện làm việc của cơ quan; lập kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa các phương tiện, vật tư kỹ thuật và các trang thiết bị khác phục vụ cho hoạt động của cơ quan.

7. Phối hợp với các đơn vị thuộc Ban tham mưu lãnh đạo chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức các hội nghị, sơ kết, tổng kết, chuyên đề, cuộc họp, lễ kỷ niệm của cơ quan, các lễ hội quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức tiếp tân, phục vụ khi có các đoàn trung ương và tỉnh bạn đến thăm và làm việc tại tỉnh. Tham mưu tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật. Định kỳ năm (05) năm cùng các đơn vị thuộc Ban giúp lãnh đạo cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc ở vùng dân tộc thiểu số trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

8. Tham mưu lãnh đạo Ban hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và công chức được bố trí làm công tác dân tộc đối với các huyện chưa đủ điều kiện thành lập Phòng Dân tộc và công chức giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

9. Tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, thực hiện công tác thống kê, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao và tổ chức thực hiện việc áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan.

10. Tổ chức thu thập thông tin, tình hình dư luận xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số để tổng hợp tham mưu lãnh đạo Ban phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện quản trị các trang web thuộc phạm vi quản lý của đơn vị: Trang thông tin điện tử, trang một cửa điện tử, trang cơ sở dữ liệu dân tộc, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống thông tin báo cáo chính phủ,...

11. Tham mưu Trưởng ban trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận, bổ sung người có uy tín và thực hiện việc rà soát, bổ sung hoặc thay thế người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số đúng trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

12. Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất khác theo quy định và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban và quy định của pháp luật.

13. Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng chương trình, triển khai thực hiện và tổ chức sơ, tổng kết công tác phối hợp liên tịch giữa Ban Dân tộc với các sở, ban ngành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Cục Thống kê, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ,...


Thông báo - Hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 375
  • Trong tuần: 2 494
  • Tất cả: 434075
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả