DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THANH TRA BAN

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THANH TRA BAN

Số điện thoại Thanh tra Ban: 02993.827381; Fax: 02993.821710

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

Cao Tĩnh

Chánh Thanh tra

ctinh@soctrang.gov.vn

0915.780664

2

Kim Thành Trúc

Thanh tra viên

kttruc@soctrang.gov.vn

038.3694951

3

Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Ban

I. Chức năng:

Thanh tra là đơn vị của Ban Dân tộc có chức năng tham mưu Trưởng ban tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ pháp chế theo qui định của pháp luật.


II. Nhiệm vụ:

1. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; văn bản hành chính thông thường trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành về lĩnh vực công tác dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Trưởng ban phân công và quy định của pháp luật.


2. Về công tác tiếp công dân: Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; lên lịch tiếp công dân hàng tháng của Lãnh đạo và bộ phận tiếp công dân; tổ chức cho Lãnh đạo tiếp công dân và mở sổ sách theo dõi, ghi chép đầy đủ đúng theo quy định; tiếp nhận, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; trình Trưởng ban xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết. Tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số và những vấn đề khác về dân tộc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.


3. Về công tác thanh tra: Thực hiện tốt Luật Thanh tra; xây dựng kế hoạch công tác thanh tra hàng năm trình Trưởng ban phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo quy định; kiểm tra, giám sát đối tượng thanh tra thực hiện các kết luận, kiến nghị và xử lý sau thanh tra; tổ chức triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc và Chánh Thanh tra tỉnh. Thường xuyên tổ chức kiểm tra nghiệp vụ công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Ban thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh. 


4. Về công tác phòng chống tham nhũng: Thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hàng năm xây dựng kế hoạch phòng ngừa tham nhũng trình Trưởng ban phê duyệt theo quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ, mọi hoạt động của đơn vị phải công khai, minh bạch; thực hiện tốt chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy tắc ứng xử, kê khai và công khai bảng kê khai tài sản thu nhập, tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng đúng theo quy định.  


5. Về công tác pháp chế: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 và Điều 4, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc để kiến nghị các cấp, các ngành sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức ngày pháp luật hàng tháng theo quy định. 


6. Về công tác phối hợp: Phối hợp với các cấp, các ngành triển khai một số nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện chính sách dân tộc; vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước cho sư sãi Khmer và đồng bào dân tộc thiểu số.


7. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề về kết quả công tác thanh tra, tiếp công đân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, pháp chế và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.  


Thông báo - Hướng dẫnThống kê truy cập
 • Đang online: 8
 • Hôm nay: 254
 • Trong tuần: 492
 • Tất cả: 147146
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
   
  Bản quyền thuộc: BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  Điện thoại: (0299) 3821 332. Email: bandt@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
  Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lâm Sách, Trưởng ban Ban Dân tộc