Lượt xem: 1148
Tổng kết nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2012 - 2015
Ngày 10/7/2015, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết Nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn cơ sở năm 2012 - 2015 và kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2017, do đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.
Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào cán bộ, công chức và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2017 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác và xây dựng tổ chức công đoàn Ban Dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hội nghị đã được nghe đồng chí Cao Tĩnh - Chánh Thanh tra Ban Dân tộc - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2015 báo cáo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng - nhiệm vụ đến năm 2017.

Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công đoàn đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao; phát động kiện toàn công tác tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị và chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong hoạt động Công đoàn, mổ xẻ những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần thúc đẩy công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra đến năm 2017.

         Tại Hội nghị, đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến và đánh giá: mặc dù tình hình hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngoài ra, đồng chí cũng thẳng thắn nêu những điểm còn tồn tại trong hoạt động của Công đoàn và tin tưởng rằng BCH Công đoàn sẽ phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế để gặt hái được những thành tựu mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc đề nghị Công đoàn tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục Công đoàn viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; yêu cầu BCH Công đoàn đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, lãnh đạo toàn thể Đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị đặt ra, giới thiệu những Công đoàn viên ưu tú để đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.


         Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công đoàn đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao; phát động kiện toàn công tác tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị và chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong hoạt động Công đoàn, mổ xẻ những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần thúc đẩy công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra đến năm 2017.
         Tại Hội nghị, đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến và đánh giá: mặc dù tình hình hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngoài ra, đồng chí cũng thẳng thắn nêu những điểm còn tồn tại trong hoạt động của Công đoàn và tin tưởng rằng BCH Công đoàn sẽ phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế để gặt hái được những thành tựu mới.
         Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công đoàn đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao; phát động kiện toàn công tác tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị và chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong hoạt động Công đoàn, mổ xẻ những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần thúc đẩy công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra đến năm 2017.
         Tại Hội nghị, đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến và đánh giá: mặc dù tình hình hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngoài ra, đồng chí cũng thẳng thắn nêu những điểm còn tồn tại trong hoạt động của Công đoàn và tin tưởng rằng BCH Công đoàn sẽ phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế để gặt hái được những thành tựu mới.
         Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công đoàn đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao; phát động kiện toàn công tác tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị và chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong hoạt động Công đoàn, mổ xẻ những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần thúc đẩy công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra đến năm 2017.
         Tại Hội nghị, đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến và đánh giá: mặc dù tình hình hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngoài ra, đồng chí cũng thẳng thắn nêu những điểm còn tồn tại trong hoạt động của Công đoàn và tin tưởng rằng BCH Công đoàn sẽ phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế để gặt hái được những thành tựu mới.
         Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công đoàn đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao; phát động kiện toàn công tác tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị và chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong hoạt động Công đoàn, mổ xẻ những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần thúc đẩy công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra đến năm 2017.
         Tại Hội nghị, đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến và đánh giá: mặc dù tình hình hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngoài ra, đồng chí cũng thẳng thắn nêu những điểm còn tồn tại trong hoạt động của Công đoàn và tin tưởng rằng BCH Công đoàn sẽ phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế để gặt hái được những thành tựu mới.
         Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công đoàn đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao; phát động kiện toàn công tác tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị và chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong hoạt động Công đoàn, mổ xẻ những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần thúc đẩy công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra đến năm 2017.
         Tại Hội nghị, đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến và đánh giá: mặc dù tình hình hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngoài ra, đồng chí cũng thẳng thắn nêu những điểm còn tồn tại trong hoạt động của Công đoàn và tin tưởng rằng BCH Công đoàn sẽ phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế để gặt hái được những thành tựu mới.
         Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công đoàn đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao; phát động kiện toàn công tác tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị và chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong hoạt động Công đoàn, mổ xẻ những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần thúc đẩy công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra đến năm 2017.
         Tại Hội nghị, đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến và đánh giá: mặc dù tình hình hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngoài ra, đồng chí cũng thẳng thắn nêu những điểm còn tồn tại trong hoạt động của Công đoàn và tin tưởng rằng BCH Công đoàn sẽ phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế để gặt hái được những thành tựu mới.
         Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công đoàn đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao; phát động kiện toàn công tác tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị và chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong hoạt động Công đoàn, mổ xẻ những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần thúc đẩy công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra đến năm 2017.
         Tại Hội nghị, đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến và đánh giá: mặc dù tình hình hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngoài ra, đồng chí cũng thẳng thắn nêu những điểm còn tồn tại trong hoạt động của Công đoàn và tin tưởng rằng BCH Công đoàn sẽ phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế để gặt hái được những thành tựu mới.
         Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công đoàn đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao; phát động kiện toàn công tác tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị và chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong hoạt động Công đoàn, mổ xẻ những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần thúc đẩy công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra đến năm 2017.
         Tại Hội nghị, đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến và đánh giá: mặc dù tình hình hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngoài ra, đồng chí cũng thẳng thắn nêu những điểm còn tồn tại trong hoạt động của Công đoàn và tin tưởng rằng BCH Công đoàn sẽ phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế để gặt hái được những thành tựu mới.
         Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công đoàn đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao; phát động kiện toàn công tác tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị và chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong hoạt động Công đoàn, mổ xẻ những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần thúc đẩy công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra đến năm 2017.
         Tại Hội nghị, đồng chí Lý Sóc Kha - Phó Trưởng Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến và đánh giá: mặc dù tình hình hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngoài ra, đồng chí cũng thẳng thắn nêu những điểm còn tồn tại trong hoạt động của Công đoàn và tin tưởng rằng BCH Công đoàn sẽ phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế để gặt hái được những thành tựu mới.


Thông báo mớiThống kê truy cập
 • Đang online: 8
 • Hôm nay: 78
 • Trong tuần: 427
 • Tất cả: 464134
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
   
  Bản quyền thuộc: BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  Điện thoại: (0299) 3821 332. Email: bandt@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
  Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lý Rotha, Trưởng ban Ban Dân tộc